324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

โครงการ "คลีนิกภาษี สมาคมการค้าไทยไหหลำ"

    โครงการนี้ เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อกฎหมายภาษีสรรพากรที่เป็นปัจจุบัน ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการชำระภาษี และสมาชิกขอรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทางภาษีสรรพากร เรียนรู้วิธีการวางแผนภาษี เพื่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคมฯและสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โครงการฯมีกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ Facebook ชองสมาคมฯดังต่อไปนี้

    1. บริการตอบคำถามด้านภาษี ผ่านทาง Inbox ฝากคำถามใน Program Messenger ใน Facebook ของสมาคมฯ

    2. บริการตอบคำถาม/ให้คำปรึกษา ลักษณะ ถาม-ตอบ เป็น รายการสด ผ่านทาง Facebook Live ของสมาคมฯซึ่งจะมีช่วง วัน-เวลา กำหนดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    3. นำเสนอ ข้อกฎหมายใหม่ ทาง Website หรือทาง Facebook ของสมาคมฯทุดครั้งที่มีกฎหมายใหม่ประกาศใช้

รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ Off-line เช่น สัมมนาภาษีในประเด็นที่สมาชิกให้ความสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ และสัมมนาการวางแผนภาษี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประโยชน์กับสมาชิกในการประกอบธุรกิจ