324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

นายกสมาคม


Practice

คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร

นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


Practice

ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพณฯ บัญญัติ บรรทัดฐาน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพณฯ สุชาติ ตันเจริญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย สุดจิต นิมิตกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ฯพญฯ ศ.ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย สมพงษ์ วนาภา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Practice

นาย สุรพล เตชะหรูวิจิตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย วิวัฒน์ ปลั่งพงษ์พันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย พิชัย จิราธิวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย กฤษฎา มหาดำรงค์กุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย อนุรุธ ว่องวานิช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย นฤนารถ อัตตสัมพันธ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

ดร. ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

Practice

นาย บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์

2038 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Practice

นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฏหมายและวิชาการ


Practice

นาย ปราโมทย์ บุนนาค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

รศ.ดร. ประราน วัฒนวาณิชย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

นาย เกียรติ หรูรุ่งโรอน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

นาย ศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

Practice

ดร. เฉลิมชัย ผู้พัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร


Practice

นาย บุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย พงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย สุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย นที เมฆรุ่งโรจน์

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย ไพรัช ชูธรรมขจร

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

Practice

นาย วรพจน์ เพียรอภิธรรม

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส


Practice

นาย เสรี คันซูเกียรติ

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

Practice

นาย มิตร รัตนโอภาส

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

Practice

ดร. สันติ วยากรณ์วิจิตร

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

Practice

นาย อารีย์ ภู่สมบุญ

นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

นายกกิตติมศักดิ์


Practice

นาย สะอาด วงศ์วรการ

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย จำนงค์ สุไพบูลย์พิพัฒน์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย สุรกิจ กวีญาณ

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย ประสงค์ เอาพาร

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย กลวุฒิ วนาสวัสดิ์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย มงคล มหาดำรงค์กุล

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย ชัยณรงค์ แซ่โง้ว

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย ตุ้น เมฆราตรี

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย สิทธิพร หาญญานันท์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย สุนทร ภูริสินสิทธิ์

นายกกิิตติมศักดิ์

Practice

นาย มานะผล กู่สมบุญ

นายกกิตติมศักดิ์

อุปนายกสมาคม


Practice

นาย เทียนฮอง ยุน

อุปนายก

Practice

นาย วิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ

อุปนายก

Practice

นาย มิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์

อุปนายก

Practice

นาย ประภาส ตันชูเกียรติ

อุปนายก

Practice

นาย วัฒกร ชาติวิวัฒน์พรชัย

อุปนายก

Practice

นาย เกียรติชัย พฤกษชาติไพศาล

อุปนายก

Practice

นาย กีรติ เสริมประภาศิลป์

อุปนายก

Practice

นาย สุกรี พนาภักดี

อุปนายก

Practice

นาย สิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ

อุปนายก

Practice

นาย จรัญ โชครุ่งวรานนท์

อุปนายก

Practice

นาย วิภพ รักทองสุข

อุปนายก

Practice

นาย วัฒนา พงศ์มานะวุฒ

อุปนายก

Practice

นาย เชาว์ พูนลักษมี

อุปนายก

Practice

นาย ส่วน ดวงจันทร์

อุปนายก

Practice

นาย สิริชัย เจียมจิตรวนิชา

อุปนายก

Practice

นาย ชาตรี พงศกรชัย

อุปนายก

Practice

นาย กรชัย หาญวีระปัญญา

อุปนายก

Practice

นาย สุชาติ เมฆรุ่งโรจน์

อุปนายก

Practice

นาย กมลชัย หาญวิวัฒนกุล

อุปนายก

Practice

นาง ทิพย์วารี หาญศิริสาธิต

อุปนายก

Practice

นาย ดิเรก วงศ์ไวโรจน์

อุปนายก

Practice

นาย วิโรจน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์

อุปนายก

Practice

นาย ไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม

อุปนายก

Practice

นาย ประวัติ หาญรัตนะ

อุปนายก

Practice

พ.ญ.(จีน) กนกพร แช่นยาง

อุปนายก

Practice

นาย เกียรติ์ รุจนพิชญ์

อุปนายก

Practice

นาย วิเชียร กิติไพจิตร

อุปนายก

ที่ปรึกษานายกสมาคม


Practice

นาย ชาญยุทธ กิติพิมล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง วันทนา รัตนโอภาส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สมบูรณ์ อายุนัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เล็ก ปลั่งพงษ์พันธ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุวัชชัย เอกชัยศรี

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ยงยุทธ ตะนารัตน์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

ผศ. ไพรินทร์ สมภพสกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย สุชาติ หิรัญย์กนกกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ไชยพงศ์ เล่งศิริวัฒนกุล

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย มงคล เพียรอภิธรรม

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

ดร. กฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย กฤษดา กวีญาณ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เอกพล ศิริประพฤทธิ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ประวัติ เมฆาอภิรักษ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง ฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง ปราณี หาญรัตนะ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย วัชรพันธ์ ชาติวิวัฒน์พรชัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เจษ จินดาศักดิ์ชัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาง สุพัตรา เปาอินทร์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย นคร บุญยรัตนประภา

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย จิรวัฒน์ ชุณห์ปรานเลิศ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย จำนงค์ โชตนาการสถิตย์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ชินโชติ ไชยธีรภิญโญ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อารักษ์ เมฆฉายจรัส

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย กฤตธี ชุมเทศศร

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย เซินหยาง เซียง

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย อัฐพล สัมพันธ์วงศ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

น.ส. ศรีวิไล ไกรรีรวุฒิ

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ยรรยง กัยวิกัย

ที่ปรึกษานายกสมาคม

Practice

นาย ธีรณัฎฐ์ เผ่าหฤหรรษ์

ที่ปรึกษานายกสมาคม

เลขาธิการ


Practice

คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ

เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17

เหรัญญิก


Practice

คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ

เหรัญญิกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17

เลขาฝ่ายอังกฤษ และฝ่ายจีน


Practice

ดร. อติพร ศิริพัฒน์

เลขาฝ่ายอังกฤษ

Practice

น.ส. นงรัตน์ แซ่ด่าน

เลขาฝ่ายจีน

Practice

นาย ย้ง แซ่ตั้ง

เลขาฝ่ายจีน

ฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร


Practice

นาย พิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร

กรรมการฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร

Practice

นาย สุทธิพร ภู่รนะพิบูล

กรรมการฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร

ฝ่ายตรวจสอบ


Practice

นาย สมบัติ แซ่ลิ้ม

กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

Practice

น.ส. ปราณี หาญรัตนะ

กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

ฝ่ายทะเบียน


Practice

นาย กมลชัย หาญวิวัฒน์กุล

กรรมการนายทะเบียน

Practice

นาย จำนงค์ โชตนาการสถิตย์

กรรมการนายทะเบียน

ฝ่ายปฎิคม


Practice

นาย ชนินท์ ธำรงวิทวัสพงศ์

ฝ่ายปฏิคม

Practice

นาย วัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล

ฝ่ายปฏิคม

Practice

นาง พรกนก เฉิน

ฝ่ายปฏิคม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Practice

น.ส. ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการสมาคม


Practice

นาย ชาญชัย นิ่มเล่ห์

ผู้จัดการสมาคม