324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสุทธิพร ภู่ธนพิบูล และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่าง หอการค้าจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พศฤจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสุทธิพร ภู่ธนพิบูล และคณะกรรมการสมัยที่ 17
- เข้าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่าง หอการค้าจังหวัดระยอง
และ คณะผู้แทนการค้าจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมณฑลไหหลำ โดยสมาคมการค้าไทยไหหลำ ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลง จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. MOU ระหว่าง หอการค้าจังหวัดระยอง และ สมาคมการค้าไทยไหหลำ
2. MOU ระหว่าง บริษัท วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณาระยอง จำกัด และ Hainan Linda Group
3. MOU ระหว่าง บริษัท หอมมีสุข จำกัด และ Zhonghe (Hainan) Investment Development Group Co.,Ltd.
4. MOU ระหว่าง โคลเวอร์คลินิคการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และ Mingtai Medical Engineering Co.,Ltd.