324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ย

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมาคมฯ
ได้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมเยือนมูลนิธิจังสงเคราะห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ โดยมีผู้นำและตัวแทนเยาวชนจาก 13 ตระกูลแซ่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ มูลนิธิจังสงเคราะห์